901 55 156 Bli oppringt

Forslag til kravspesifisering - universell utforming, hastighet og sikkerhet

Ved årsskiftet skal alle nettsider, nye som gamle, være iht. regelverket for universell utforming.

I tillegg til at det er et lovpålagt krav påvirker dette, sammen med nettsidens hastighet, sikkerhet og innhold, rangeringen i Google.

En tydelig kravspesifisering gir deg en garanti som sikrer deg juridisk.

Et akseptert tilbud på grunnlag av selskapets kravspesifisering gir deg en trygghet og en juridisk garanti for at leveransen er iht. akseptert tilbud. Det er derfor viktig at kravspesifiseringens formulering er tydelig og konkret slik at leveransen er mulig å etterprøve.

Forslag til kravspesifisering - universell utforming

  • Nettsidens rammeverk må være kodet i henhold til ISO 40500 / WCAG 2.0 og validere feilfritt i W3C-validatoren
  • Nettsidens rammeverk, brukergrensesnitt og webdesign skal være i henhold til lovpålagt regelverk for universell utforming og Digitaliseringsdirektoratets 35 må-krav.

Forslag til kravspesifisering - nettsidens hastighet

  • Nettsidens rammeverk må score innen for grønn sone (90 - 100) på "performance" i testverktøyet https://gtmetrix.com

Forslag til kravspesifisering - nettsidens sikkerhet

  • Nettsiden skal hostes på https som et minimum.
  • Nettsiden skal. score minimum 30/100 i sikkerhetstesten Mozilla Observatory.

Evaluering av ulike leverandørers tilbud på bakgrunn av en tydelig kravspesifisering forenkler prosessen knyttet til valg av leverandør. Tar du i tillegg en "helsesjekk" og kvalitetssikrer leverandørenes egne nettsider, og gjerne noen av deres referanser, får du et raskt bilde på om leverandøren har nødvendig kompetanse og oppdatert teknologi. Dette gir deg et enda bedre grunnlag for valg av leverandør.