ISO 40500 / WCAG 2.0

Dette er en internasjonal standard som legger føringer for hvordan internernettløsninger, APPer og øvrige digitale løsninger skal designes og kodes.

W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 er grunnlaget for ISO 40500/WCAG 2.0 standarden.

World Wide Web Consortium (W3C) er et internasjonalt samfunn som utvikler åpne standarder for å sikre langsiktig vekst og tilgjengelighet på nettet. Mangfold, inkludering og tilgjengelighet er sentrale verdier og WCAG 2.0 legger retningslinjene for regelverket for universell utforming i Norge og EU. WCAG 2.0 har vært gjeldende regelverk siden 2014 og 01.01.2021 trer WCAG 2.1 i kraft. Vår nye digitale hverdag stiller stadig høyere krav til webdesignere og webutviklere da fokuset på tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne, er et sentralt tema. Det jobbes allerede med oppgraderingen av regelverket til WCAG 2.2.

Regelverket har eksistert siden 2014

Til tross for at regelverket for universell utforming av IKT har eksistert siden 2014, er det i dag svært få nettsider som tilfredsstiller kravene. En vesentlig årsak til dette er at regelverket har vært krevende å tolke og derfor svært kompetansekrevende og kostnadsdrivende. En hel bransje med webutviklere og webdesignere har løst utfordringen ved å forbigå universell utforming som tema. I tillegg har markedet hatt manglende kunnskap og forståelse for temaet og har derfor i svært liten grad stilt krav eller hatt betalingsvilje.

Utfordrende å implementere regelverket i bransjen og i markedet

Utfordringene knyttet til  implementering av universell utforming av IKT i bransjen og i markedet er at design og utvikling av universell utforming av IKT er svært kostnadsdrivende. Manglende forståelse for målsettingen bak regelverket og regelverkets nytteverdi, gjør at markedet ikke har betalingsvilje for en kvalitet og funksjonalitet man ikke ser verdien av.

Hvordan motiverer man en utvikler og leverandør av et produkt eller en tjeneste til å skulle tilføre en kvalitet og funksjonalitet som er kostnadsdrivende og som markedet ikke etterspør? Lovpålagte krav er sjelden motivert av økonomiske muligheter.

Nytt rammeverk i henhold til ISO 40500 / WCAG 2.0 - med UU-garanti

Digitalt Byrå har siden våren 2018 utviklet et helt nytt rammeverk som tilfredsstiller regelverket og som validerer 100% feilfritt i W3C-validatoren. Sjekk gjerne vår nettside i validatoren her. Med vår egenutviklede mobilPluss CMS og vårt nye rammeverk er våre leveranser av internettportaler og internettløsninger svært konkurransedyktig hva gjelder pris, da alt er på plass fra grunnen av. Med vår solide kompetanse på universell utforming, brukergrensesnitt og webdesign skreddersyr brukergrensesnitt og funksjonalitet innenfor regelverket for universell utforming.

Digitalt Byrå er nå en av svært få leverandører i Norge med dokumentert kompetanse og teknologi til å designe og utvikle universelt utformede internettløsninger i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0. Vi er, så vidt vi vet, den eneste leverandøren som gir UU-garanti på alle våre leveranser av internettportaler og internettsider. Les mer om standarden her (åpnes i nytt vindu).

Ytterligere informasjon om universell utforming